Forskningstræning

AFLYST. Kursus i forskningstræning 2020-21. Region Øst (Modul 2) AFLYSES pga. for få tilmeldinger.

 

Kursus i forskningstræning 2020-21. Region Øst (Modul 2)
Læger i hoveduddannelsesforløb i klinisk onkologi

 

Før man påbegynder dette modul, skal man have gennemgået det ikke-specialespecifikke Modul 1 af kursus i forskningstræning (se: https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-forskningstraening.aspx). Modul 2 vil bestå af omkring 33 % katedral undervisning, 33 % workshop og 33 % individuelt superviseret projektarbejde.

Første del af kurset vil blive afholdt i uge 46 den 11.-13. november 2020, alle tre dage på Rigshospitalet. Anden del afholdes i uge 3 d. 20-22. januar 2021 på Herlev Hospital.
Udgifter til transport og ophold afholdes af ansættelsessted, kursister sørger selv for kost.

Kursister skal senest 30. oktober 2020 indsende en kort synopsis om deres projekt samt forslag til vejleder.

Kurset afsluttes med præsentation af projekt (poster eller foredrag) i forbindelse med DSKO´s årsmøde marts 2021 (dato ikke udmeldt) på Nyborg Strand. Alle skal endvidere præsentere deres projekt i form af en PowerPoint præsentation for kolleger i deres respektive afdelinger.

Der er max. 12 pladser på kurset. Ansøgere med hoveduddannelsesforløb i region Øst prioriteres.

Foreløbigt program findes på de næste sider.

Tilmelding til det samlede kursus senest 1. oktober til:

Christian Maare
Uddannelsesansvarlig overlæge, ph.d.
Afdeling for Kræftbehandling
Herlev-Gentofte Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1
2730 Herlev
e-mail: chrma@regionh.dk
tlf.: 38 68 27 52

 

Med venlig hilsen

Jens Benn Sørensen                                  Gitte Persson                                            Marco Donia

Morten Mau-Sørensen                              Christian Maare

 

Kursus i forskningstræning, modul 2

Kursets 1. del afholdes på RH: Onkologisk Afdelings lille konferencerum, afsnit 5073, RH, dvs. opgang 5, 7.sal.

Program for Del 1:

Onsdag d. 11. november, 2020

09:00 – 09:20                      Introduktion. CM.

09:20 – 10:10                      Præsentation af projekter. PowerPoint præsentation + diskussion.

10:10 – 10:25                      Kaffepause.

10:25 – 11:15                      Præsentation af projekter. PowerPoint præsentation + diskussion.

11:15 – 12:00                      Om ærlighed og videnskabelig uredelighed. JBS.

12:00 – 12:45                      Frokost

12:45 – 14:15                      Præsentationsteknik. JBS.

14:15 – 14:30                      Kaffepause

14:30 – 15:30                      Anmeldelse af projekter til Datatilsynet, Sundhedsstyrelsen og VEK. GP/jurist.

 

Torsdag d. 12. november, 2020

09:00 – 10:00                      Litteratursøgning og introduktion til EndNote (Kort manual vil blive udsendt før kurset).

Bibliotekar Tove Svendsen. RH’s bibliotek.

10:00 – 10:40                      Litteratursøgning til eget projekt med brug af EndNote. CM.

10:40 – 10:55                      Kaffepause

11:00 – 12:30                      Forebyggelse. Senfølger. Interventionsforskning. Christoffer Johansen.

12:15 – 13:00                      Frokost

13:00 – 13:50                      Spørgeskemaundersøgelser. Kvalitative metoder. Lone Ross Nylandsted.

14:00 – 14:50                      Videnskabsetik. Hvorfor? Hvordan sikres den? Kontrol. Konsekvenser ved brud af komitéloven. MMS.

14:50 – 15:00                      Kort oplæg til SPSS kursus. CM

 

Fredag d. 13. november, 2020

Sted: Nordsjællands Hospital – se særskilt fremsendt information fra Kell Østerlind

08:30 – 14:30                      Én dags kursus i SPSS: Databehandling og statistisk analyse.

Inkl. overlevelsesanalyser (K-M, log rank, Cox) i SPSS.

 

I perioden 14.11.20 – 19.01.21 skal hver kursist arbejde videre på sit projekt med støtte fra vejleder og i overensstemmelse med projektbeskrivelse og tidsplan. I løbet af perioden skal kursisten fritages for klinisk arbejde i sammenlagt 10 arbejdsdage for i stedet at arbejde på projektet. Tid og sted for disse forskningsdage samt disponering af indsatsen bør nøje aftales med vejleder, der ved passende supervision bør sikre sig, at den knapt tilmålte tid udnyttes så optimalt som muligt.

Statusrapport: Inden delkursus 2 (deadline 14. januar 2021) sender kursist (med støtte fra vejleder) en statusrapport på projektet tilføjet ønsker om specifikke emner, man ønsker undervisning i / gennemgang af i forbindelse med delkursus 2.

Del 2 (Afholdes i Onkologisk Afdelingsledelses Mødelokale, 52AA, Herlev Hospital):

Onsdag d. 20. januar 2021

08:30 – 09:00                      Morgenkaffe + brød

09:00 – 10:00                      Hypoteser og signifikanstests.  Andreas Andersen.

10:00 – 10:15                      Kaffepause

10:15 – 12:00                      Overlevelsesdata. Parametriske og non-parametriske tests.  Andreas Andersen.

12:00 – 12:45                      Frokost

12:45 – 14:00                      Projektarbejde – individuelt eller i grupper.

14:00 – 14:15                      Kaffepause

14:15 – 15:30                      Projektarbejde – individuelt eller i grupper.

 

Torsdag d. 21. januar 2021

08:30 – 09:00                      Morgenkaffe + brød

09:00 – 11:00                      Noget om end points. RECIST. MD.

11:00 – 11:10 Kaffepause.

11:10 – 12:00                      Epidemiologisk forskning. Susanne Dalton.

12:00 – 12:45                      Frokost

12:45 – 13:45                      Projektarbejde – individuelt og i plenum.

13:45 – 13:55                      Pause

13:55 – 15:30                      Projektarbejde – individuelt og i plenum.

 

Fredag d. 22.januar 2021

08:30 – 09:00                      Morgenkaffe + brød

09:00 – 09:45                      Forskningsformidling og pressen Jesper Sloth Møller Kommunikationsafdelingen, RH.

09:45 – 10:00                      Kaffepause.

10:00 – 12:00

12:00 – 12:45                      Frokost

12:45 – 14:00                      Projektarbejde – individuelt og i plenum.

14:00 – 14:15                      Kaffepause

14:15 – 15:30                      Projektarbejde – individuelt og i plenum.

 

Fredag ??. marts, 2021. DSKO’s årsmøde**, Hotel Nyborg Strand

09:00 – 18:00                      Projektforelæggelse ved Dansk Selskab for Klinisk Onkologis årsmøde.

Mundtlige præsentationer på formiddagsprogrammet.

Posterpræsentationer fra kl 12-18 med gennemgang 16:30-18:00.

 

** Bemærk at deltagelse i fredagsprogrammet ved DSKO’s årsmøde er dag 10 i den teoretiske del af dette obligatoriske kursus. Budgettet for forskningstræningskurset åbner desværre ikke mulighed for at dække årsmødegebyr eller togbillet. Frist for indsendelse af abstracts fremgår af DSKO’s hjemmeside.