Arkiv for Nyhed kategorien

Opfølgning på DHPC om 5-fluorouracil-, capecitabin- og tegafurholdige præparater og DPD-test

Til information har Lægemiddelstyrelsen d. 18/6-2020 udsendt et opfølgende brev vedrørende 5-Fluorouracil- (i.v.), capecitabin- og tegafurholdige præparater.
Både DHPC-brev samt vedhæftede opfølgningsbrev er blevet sendt alle læger, der er registreret med speciale i Onkologi/Klinisk onkologi.

Det oprindelige DHPC-brev kan findes ved brug af dette link:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/direkte-sikkerhedsinformation/udsendte-meddelelser/~/media/F8D694A01E564FC6BDC2E54155D3E8BC.ashx

Læs mere her

Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen

Til information har Lægemiddelstyrelsen d. 3/6-2020 udsendt et DHPC-brev (Direct Healthcare Professional Communication) med ny sikkerhedsinformation ang. 5-Fluorouracil- (i.v.), capecitabin- og tegafurholdige præparater. DHPC’et er blevet sendt alle læger, der er registreret med speciale i Onkologi/Klinisk onkologi.

Det drejer sig om, at man skal undersøge for DPD-mangel før iværksættelse af behandling for at identificere patienter med øget risiko for alvorlig toksicitet.

Læs mere her

Litteratur vedr. COVID-19

Forslag til litteratur vedr COVID-19. Anden relevant litteratur modtages gerne

Ny interaktionsapp

Ny webapplikation udviklet i samarbejde mellem Kræftafdelingen AUH og Klinisk-Farmakologisk AUH som alle onkologiske afdelinger kan anvende frit.

Den stadige strøm af nye lægemidler på kræftområdet kombineret med stigende kompleksitet hos patienterne (stigende gennemsnitsalder og øget antal co-mobiditeter m.m.) gør, at patienternes samlede medicinering er stigende i omfang og kompleksitet.

Endvidere har vi set flere utilsigtede hændelser med alvorlige bivirkninger til lægemidler, hvor der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed/overblik over interaktioner mellem kræftlægemidler og patientens øvrige medicin.

Resultatet hedder www.OncoMed.dk, og er en web-applikation, der på enkel og overskuelig vis kan give klinikerne overblik over de kendte interaktioner, som et givent kræftlægemiddel har. Data kommer dels fra Lægemiddelstyrelsens interaktionsdatabase, dels fra lægemidlernes produktresuméer, nye studier og andre kilder, hvor de kliniske farmakologer søger viden.

De lægemidler, som aktuelt indgår er alle godkendte kræftlægemidler (incl hæmatologiske lægemidler) samt de hyppigste lægemidler til understøttende behandling (f.eks. kvalmestillende medicin). Endelig indgår også blodfortyndende lægemidler til behandling af cancerassocieret trombose, da der også er væsentlige drug-drug-interactions her.

Ønsket er at skabe større patientsikkerhed i en mere og mere travl hverdag, ved at tilvejebringe et nemt overblik for den enkelte læge og sygeplejerske, når de overvejer, hvilke kræftlægemidler og understøtende præparater, der er mest hensigtsmæssige at tillægge.

Håbet er også, at app´en kan være med til at sætte ekstra fokus på vigtigheden af at indberette interaktioner og bivirkninger, for en app som OncoMed er kun så god som de data, der kommer ind i den.

Kontaktinformation: Marianne Ingerslev Holt, e-mail: marianne.i.holt@gmail.com

Udarbejdelsen er sponsoreret med et unrestricted grant fra Pfizer.

Orienteringsbrev om igangsættelse af corona-relateret forskning

Finansudvalget har den 16. marts tiltrådt aktstykke om, at der afsættes 50 mio.kr. til corona-relateret forskning. Det fremgår bl.a. af aktstykket:

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde direkte tildeling af tilskud til forskningsprojekter ved universiteter eller andre offentlige eller private forskningsinstitutioner til forskningsprojekter, som sigter mod at fremme diagnosticering eller behandling m.v. af corona-virus med henblik på afhjælpe virkningen af corona-virus for borgere, sundhedsvæsenet eller samfundsøkonomien.

 

Læs mere her og se brev om rammerne for ansøgning her

Aflysning af årsmøde 2020

Kære DSKO medlem

Corona-virus har ramt verden og nu også Danmark. Det er med stor beklagelse vi må aflyse DSKO’s årsmøde på Hotel Nyborg Strand den 19-21. marts, som led i bestræbelserne på at nedsætte smitterisiko, ikke mindst for kontinuerligt at kunne yde danske kræftpatienter optimal behandling.

Samtidig aflyses DSKO’s generalforsamling den 19. marts 2020. Der vil blive udsendt ny dato for generalforsamling senere,

Ved at aflyse årsmødet begrænses smittespredningen inden for onkologien således at hvis et center bliver ramt kan de øvrige i et vist omfang  kompensere.

På vegne af DSKO’s bestyrelse og DSKO’s mødeudvalg

Lotte Engel-Nørregård, formand for DSKO
Louise Wichmann Matthiessen, Formand for DSKO’s mødeudvalg

Ansøgning af legater hos Dansk Kræftforskningsfond

Uddeling 2020

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette års uddeling,

hvor der vil være 2,7 mio. kroner til rådighed. Fonden ønsker at prioritere støtte til initiering af nye danske forskningsprojekter. Uddelingen målrettes yngre post-graduate forskere, således at der ydes støtte til ph.d. studier. Skolarstipendiater og post docs kan ikke komme i betragtning. Der bevilges ikke støtte til kongresrejser.

Støtte kan gives til projekter inden for basal og epidemiologisk kræftforskning samt alle former for klinisk kræftforskning. Der kan ansøges om 1-årige bevillinger, der ikke overskrider 250.000 kr. Fonden dækker ikke udgifter til ”overhead” eller studieafgifter. Der kan ikke forventes bevilling til projekter, som tidligere har opnået støtte fra fonden.

Ansøgeren skal være den unge forsker, som skal udføre det pågældende projekt. Den seniorforsker, der superviserer projektet, kan kun anbefale ét projekt.

Ansøgning modtages fra søndag den 1. marts 2020, og sendes elektronisk via et link på fondens hjemmeside: www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. april 2020 kl. 12.00.

DSKO skal udpege ny forfatter til pro.medicin.dk

DSKO skal udpege en forfatter til Pro.medicin.dk til afsnittet om Endokrin terapi, samt tilhørende underafsnit.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 24/3

Nedenfor her, er et link til afsnittet, samt de tilhørende lægemiddelgrupper:

https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318674

I nedenstående link finder I lidt yderligere information om arbejdet som forfatter på pro.medicin.dk

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/52

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/53#a000