Arkiv for Nyhed kategorien

Status under corona-pandemien

Patientbehandling

Under corona-pandemien har de onkologiske afdelinger sikret behandlingen af danske kræftpatienter. Der har været lagt et stort arbejde i at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og samtidig sikre at den onkologiske behandling er givet rettidigt og sikkert.

Nogle patientkontakter har været omlagt til telefonkonsultation. Det har været nødvendigt, men i nogle tilfælde ikke optimalt. Den logistiske ændring med behov for telefonkontakter, har givet mulighed for at gentænke patientkontakten og vil i nogle klinikker kunne anvendes til veldefinerede patientpopulationer i fremtiden. Videokonsultationer vil også kunne bruges i nogle situationer. Det er dog vigtigt at disse redskaber ikke bruges til at overbooke eller presse tiderne.

På de onkologiske sengeafsnit har det været en balancegang at opretholde besøgsforbuddet, under samtidig hensyntagen til svært syge eller døende patienter - og deres pårørende. Vi er fortsat underlagt besøgsrestriktioner, som vi efterlever efter bedste evne.

Den protokollerede behandling har kun kortvarigt, eller slet ikke, været påvirket af pandemien.

Uddannelse

Selvom alle forårets obligatoriske uddannelseskurser måtte aflyses eller udskydes, forventer de uddannelsesansvarlige overlæger at, så godt som, alle uddannelsessøgende opnår at få opfyldt målbeskrivelsens kompetencer.

Ph.d.- studerende

DSKOs bestyrelse er opmærksom på at nogle Ph.d.- studerende har været inddraget i corona-beredskabet, uden at økonomi og tidsplan er blevet tilsvarende forlænget.

Årsmøde og generalforsamling

Årsmødet og generalforsamlingen måtte desværre aflyses. Der blev 25/5 afholdt virtuel generalforsamling med overholdelse af DSKOs love. Vi håber at kunne afholde vanligt årsmøde og generalforsamling i 2021 (22.-24. april).

Vi fortsætter arbejdet

Selvom det i Danmark aktuelt er lykkedes at holde smittetallet nogenlunde nede, vil det være en fortsat udfordring i dagligdagen at opretholde behandlingstilbud og samtidig undgå smitte af vores patienter og personale. Danske onkologer fortsætter dette arbejde.

Møderækken Digital Sundhed 2020 – ledige pladser og live-streaming

Der er fortsat ledige pladser til møderækken Digital Sundhed 2020

Vi har flyttet møderækken Digital Sundhed 2020 til store lokaler hos IDA på Kalvebod Brygge i København. Det er derfor fortsat muligt at få en plads ved de tre første møder om den digitale revolution – møderne finder sted om eftermiddagen 7., 18. og 24. september. Program og tilmelding her.

Der er venteliste til det afsluttende heldagsmøde i Fællessalen på Christiansborg under titlen ‘Doktor Google eller doktor Hansen’.

Alle fire arrangementer bliver live-streamet, så de kan følges fra kontoret eller derhjemme – læs nærmere på www.selskaberne.dk

DSKO skal udpege ny forfatter til pro.medicin.dk

DSKO skal udpege en forfatter til Pro.medicin.dk til afsnittet om endokrin terapi til mammacancer og endometriecancer

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 1/9

Nedenfor her, er et link til afsnittet, samt de tilhørende lægemiddelgrupper:

https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318674

I nedenstående link finder I lidt yderligere information om arbejdet som forfatter på pro.medicin.dk

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/52

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/53#a000

Opfølgning på DHPC om 5-fluorouracil-, capecitabin- og tegafurholdige præparater og DPD-test

Til information har Lægemiddelstyrelsen d. 18/6-2020 udsendt et opfølgende brev vedrørende 5-Fluorouracil- (i.v.), capecitabin- og tegafurholdige præparater.
Både DHPC-brev samt vedhæftede opfølgningsbrev er blevet sendt alle læger, der er registreret med speciale i Onkologi/Klinisk onkologi.

Det oprindelige DHPC-brev kan findes ved brug af dette link:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/direkte-sikkerhedsinformation/udsendte-meddelelser/~/media/F8D694A01E564FC6BDC2E54155D3E8BC.ashx

Læs mere her

Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen

Til information har Lægemiddelstyrelsen d. 3/6-2020 udsendt et DHPC-brev (Direct Healthcare Professional Communication) med ny sikkerhedsinformation ang. 5-Fluorouracil- (i.v.), capecitabin- og tegafurholdige præparater. DHPC’et er blevet sendt alle læger, der er registreret med speciale i Onkologi/Klinisk onkologi.

Det drejer sig om, at man skal undersøge for DPD-mangel før iværksættelse af behandling for at identificere patienter med øget risiko for alvorlig toksicitet.

Læs mere her

Litteratur vedr. COVID-19

Forslag til litteratur vedr COVID-19. Anden relevant litteratur modtages gerne

Ny interaktionsapp

Ny webapplikation udviklet i samarbejde mellem Kræftafdelingen AUH og Klinisk-Farmakologisk AUH som alle onkologiske afdelinger kan anvende frit.

Den stadige strøm af nye lægemidler på kræftområdet kombineret med stigende kompleksitet hos patienterne (stigende gennemsnitsalder og øget antal co-mobiditeter m.m.) gør, at patienternes samlede medicinering er stigende i omfang og kompleksitet.

Endvidere har vi set flere utilsigtede hændelser med alvorlige bivirkninger til lægemidler, hvor der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed/overblik over interaktioner mellem kræftlægemidler og patientens øvrige medicin.

Resultatet hedder www.OncoMed.dk, og er en web-applikation, der på enkel og overskuelig vis kan give klinikerne overblik over de kendte interaktioner, som et givent kræftlægemiddel har. Data kommer dels fra Lægemiddelstyrelsens interaktionsdatabase, dels fra lægemidlernes produktresuméer, nye studier og andre kilder, hvor de kliniske farmakologer søger viden.

De lægemidler, som aktuelt indgår er alle godkendte kræftlægemidler (incl hæmatologiske lægemidler) samt de hyppigste lægemidler til understøttende behandling (f.eks. kvalmestillende medicin). Endelig indgår også blodfortyndende lægemidler til behandling af cancerassocieret trombose, da der også er væsentlige drug-drug-interactions her.

Ønsket er at skabe større patientsikkerhed i en mere og mere travl hverdag, ved at tilvejebringe et nemt overblik for den enkelte læge og sygeplejerske, når de overvejer, hvilke kræftlægemidler og understøtende præparater, der er mest hensigtsmæssige at tillægge.

Håbet er også, at app´en kan være med til at sætte ekstra fokus på vigtigheden af at indberette interaktioner og bivirkninger, for en app som OncoMed er kun så god som de data, der kommer ind i den.

Kontaktinformation: Marianne Ingerslev Holt, e-mail: marianne.i.holt@gmail.com

Udarbejdelsen er sponsoreret med et unrestricted grant fra Pfizer.