Arkiv for Ledige poster kategorien

Stillingsopslag – Hovedkursusleder

4-årig stilling som Hovedkursusleder i Klinisk Onkologi

DSKO skal udpege en ny Hovedkursusleder for H-kurserne.

Rollen som hovedkursusleder 
Hovedkursuslederen er det primære bindeled mellem Sundhedsstyrelsen og Specialeselskaberne vedrørende de specialespecifikke kurser – både i forhold til det faglige indhold og den praktiske administration heraf.
Hovedkursuslederen udpeges af og indstilles til Sundhedsstyrelsen af det videnskabelige selskab til varetagelse af funktionen. Hovedkursuslederen forventes at varetage en række funktioner forbundet med afviklingen og planlægningen af de specialespecifikke kurser. Således vil hovedkursuslederen igennem sit virke opnå en stor berøringsflade med mange samarbejdspartnere samt varetage en række administrative opgaver.

Se yderligere om arbejdet på:
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
Især under punktet ’Håndbog for hoved- og delkursusledere’.

Send en kort motiveret ansøgning og CV med fokus på uddannelsesmæssige kvalifikationer til formand for uddannelsesrådet Eva Soelberg Vadstrup på Eva.Maria.Soelberg.Vadstrup@regionh.dk senest 21. oktober 2019

Indstilling af medlemmer til Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

Indstilling af medlemmer til Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

LVS skal indstille 15 personer til en arbejdsgruppe vedr. klinisk anvendelse af helgenomsekventering.
Herefter udvælger Nationalt Genom Center 5 medlemmer og 5 suppleanter.

De ønskede kompetencer er:

  • Medlemmer, der indstilles til arbejdsgruppen, forventes at have omfattende klinisk erfaring med brug af omfattende genetiske test til diagnostik af sygdomme, hvor den genetiske komponent er væsentlig for patientbehandlingen
  • Medlemmer bør rekrutteres fra kliniske afdelinger, der har ansvar for behandling af patientgrupper, der forventes at have behov for adgang til helgenomsekventering. Det kan være fra afdelinger, som i dag benytter helgenomsekventering, exomsekventering eller større paneler i patientbehandlingen
  • Det anbefales at indstille speciallæger på overlæge-niveau, der i det daglige kliniske arbejde har det lægefaglige ansvar for behandling af de pågældende specifikke patientgrupper

Det fremgår af udpegningsbrevet, at man anser følgende områder for særligt relevante:  onkologi, pædiatri, klinisk genetik, kardiologi, psykiatri, endokrinologi, hæmatologi, infektionssygdomme og neurologi.
LVS læser det sådan, at der også kan indstilles personer fra andre områder.

Hvis man indstiller mere end én person fra et selskab, må man gerne have geografisk/afdelingsmæssig spredning i tankerne.

Procedurer for arbejdsgruppen er beskrevet i vedhæftede kommissorium.

Såfremt LVS modtager mere end 15 forslag fra selskaberne, træffer LVS’ bestyrelse beslutning om, hvem der indstilles fra LVS til arbejdsgruppen.

Ansøgning skal indeholde et kort CV og en begrundelse. Indstillinger uden CV og begrundelse kan ikke tages i betragtning.

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 22/10 2019.

 

Læs kommissoriet her

Læs udpegningsbrevet her

“Call for interest” – Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler

Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler vedr. medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til IVD
EU Kommissionen har offentliggjort ansøgningsskemaerne til ekspertpaneler for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik jf. de nye EU forordninger.
Ekspertpanelerne skal give konsistent videnskabelig, teknisk og/eller klinisk rådgivning om implementering af forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Det er altså en mulighed for at få dansk repræsentation i dette arbejde, som giver mulighed for at have indflydelse på vurderingen af specifikke høj-risiko medicinsk udstyr før de kommer på markedet, ligesom ekspertpanelerne vil blive involveret i andre opgaver som bidrager til udviklingen af fælles specifikationer til klinisk vurdering af udstyrskategorier, vejledende dokumenter eller standarder.

Der skal nedsættes 11 ekspertpaneler, fordelt som følgende:

(1) Orthopaedics, traumatology, rehabilitation, rheumatology;

(2) Circulatory system;

(3) Neurology;

(4) Respiratory system, anaesthesiology, intensive care;

(5) Endocrinology and diabetes;

(6) General and plastic surgery and dentistry;

(7) Obstetrics and gynaecology, including reproductive medicine;

(8) Gastroenterology and hepatology;

(9) Nephrology and urology;

(10) Ophthalmology;

(11) In-vitro diagnostic medical devices (IVD).

Derudover skal der nedsættes et overordnet screeningspanel, som skal gennemgå alle forespørgsler og visitere dem til de rigtige ekspertpaneler.

Ekspertpanelerne kan efter aftale med Kommissionen oprette permanente eller ad-hoc undergrupper, der er betroet specifikke opgaver og sammensat af et vist antal af dets medlemmer.

Kommissionen håber på, at man kan rekruttere 246 eksperter til at dække de 11 (12) ekspertgrupper, og derudover få en central liste på 1000 eksperter som man kan trække ind i task forces ad hoc efter behov, samt til at afløse i ekspertpanelerne hvis et medlem stopper.

Til at starte med vil Kommissionen kompensere for den tid man bruger i et ekspertpanel, men på sigt er det meningen at de skal finansieres gennem gebyrer (I kan se nærmere herom i vedhæftede Implementing Act).

Fristen for at ansøge om at blive en del af et ekspertpanel er den 24. November 2019.

Link til ansøgningsskemaer:

https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-expert-panels-medical-devices-and-vitro-diagnostic-medical-devices_en  Her står der også noget om habilitetskrav mv.

Læs Implementing Act her

Ny Hovedkursusleder i Klinisk Onkologi

DSKO skal udpege en ny Hovedkursusleder for H-kurserne. Se yderligere om arbejdet på:

https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser

Især under punktet ’Håndbog for hoved- og delkursusledere’.

Send en kort motiveret ansøgning og CV med fokus på uddannelsesmæssige kvalifikationer til formand for uddannelsesrådet Eva Soelberg Vadstrup på Eva.Maria.Soelberg.Vadstrup@regionh.dk senest 3. oktober 2019

Styrelsen for Patientklager rekrutterer nye sagkyndige lægekonsulenter

På foranledning af Styrelsen for Patientklager gøres der opmærksom på, at styrelsen aktuelt rekrutterer nye sagkyndige lægekonsulenter inden for onkologi. De sagkyndige konsulenter bistår styrelsen med at vurderer, om den givne sundhedsfaglige behandling i sagerne var tilfredsstillende.

Se opslaget her

Obs. kort ansøgningsfrist 27/9

Til orientering: Åbent opslag – medlem til National Videnskabsetisk Komité

Et nyt medlem til National Videnskabsetisk Komité søges for perioden 2019 til 2021.

Opslag kan findes her

Yderligere information om National Videnskabsetisk Komité kan fås på www.nvk.dk og ved henvendelse til sekretariatschef for National Videnskabsetisk Komité, Christa Lundgaard Kjøller, tlf. 72 21 68 52, e-mail: ck@dketik.dk
Spørgsmål af praktisk karakter kan rettes til Rikke Skadhauge Seerup, tlf. 29 40 52 91, e-mail:  rss@sum.dk

Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du skrive til formand@dsko.org senest 21/8

DSKO skal udpege en repræsentant

DSKO skal udpege en repræsentant til  ”Arbejdsgruppe for revision af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft’ og Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype”
Der er planlagt tre møder i arbejdsgruppen på følgende dage i 2019/2020:

  1. møde: 27. september 2019 kl. 11:00-14:00
  2. møde: 9. december 2019 kl. 11:00-14:00
  3. møde: 26. februar 2020 kl. 11:00-14:00

Bemærk at habilitetserklæring skal indsendes samtidig med udpegningen via dette link

https://www.sst.dk/da/Om-os/Strategi-og-grundlag/Habilitet/Udfyld-habilitetserklaering?isAdvisor=yes&council={6FE43444-4451-4B7C-86C5-ABA3704F05F1}

Interesserede bedes sende kort ansøgning til formand@dsko.org senest 8/7-19

DSKO søger forfatter/referent til pro.medicin.dk

DSKO søger forfatter/referent til en stribe artikler på pro.medicin.dk om

For at sikre armslængde afstand mellem lægemiddelinformation og industrien, så udpeges personen af DSKO/LVS, ligesom personen ikke må deltage i firmaers advisory boards.

Her står mere om principper for arbejdet:

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/52

Kort ansøgning bedes sendt til formand@dsko.org senest 9/6 2019

Formand for nyt fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler

DSKO skal indstille en formand til et nyt fagudvalg i Medicinrådet. Udvalget skal beskæftige sig med nye antineoplastiske lægemidler, hvis indikation er molekylærdiagnostisk baseret og går på tværs af flere forskellige kræfttyper.

Formanden skal være klinisk onkolog og der ses på erfaring med kræftbehandling som beror på molekylærbiologisk diagnostisk. Det vil også være fordelagtigt, at fagudvalgsformanden har erfaring med tidlige kliniske forsøg med nye kræftlægemidler (fase I/II).

Se habilitetspolitiken her

Se vejledningen her

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 2.5.2019

DPCG

DSKO skal udpege en repræsentant fra onkologisk afdeling til Styregruppen for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG).

Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 4.4.2019