Arkiv for Ledige poster kategorien

Til orientering: Åbent opslag – medlem til National Videnskabsetisk Komité

Et nyt medlem til National Videnskabsetisk Komité søges for perioden 2019 til 2021.

Opslag kan findes her

Yderligere information om National Videnskabsetisk Komité kan fås på www.nvk.dk og ved henvendelse til sekretariatschef for National Videnskabsetisk Komité, Christa Lundgaard Kjøller, tlf. 72 21 68 52, e-mail: ck@dketik.dk
Spørgsmål af praktisk karakter kan rettes til Rikke Skadhauge Seerup, tlf. 29 40 52 91, e-mail:  rss@sum.dk

Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du skrive til formand@dsko.org senest 21/8

DSKO skal udpege en repræsentant

DSKO skal udpege en repræsentant til  ”Arbejdsgruppe for revision af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft’ og Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype”
Der er planlagt tre møder i arbejdsgruppen på følgende dage i 2019/2020:

  1. møde: 27. september 2019 kl. 11:00-14:00
  2. møde: 9. december 2019 kl. 11:00-14:00
  3. møde: 26. februar 2020 kl. 11:00-14:00

Bemærk at habilitetserklæring skal indsendes samtidig med udpegningen via dette link

https://www.sst.dk/da/Om-os/Strategi-og-grundlag/Habilitet/Udfyld-habilitetserklaering?isAdvisor=yes&council={6FE43444-4451-4B7C-86C5-ABA3704F05F1}

Interesserede bedes sende kort ansøgning til formand@dsko.org senest 8/7-19

DSKO søger forfatter/referent til pro.medicin.dk

DSKO søger forfatter/referent til en stribe artikler på pro.medicin.dk om

For at sikre armslængde afstand mellem lægemiddelinformation og industrien, så udpeges personen af DSKO/LVS, ligesom personen ikke må deltage i firmaers advisory boards.

Her står mere om principper for arbejdet:

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/52

Kort ansøgning bedes sendt til formand@dsko.org senest 9/6 2019

Formand for nyt fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler

DSKO skal indstille en formand til et nyt fagudvalg i Medicinrådet. Udvalget skal beskæftige sig med nye antineoplastiske lægemidler, hvis indikation er molekylærdiagnostisk baseret og går på tværs af flere forskellige kræfttyper.

Formanden skal være klinisk onkolog og der ses på erfaring med kræftbehandling som beror på molekylærbiologisk diagnostisk. Det vil også være fordelagtigt, at fagudvalgsformanden har erfaring med tidlige kliniske forsøg med nye kræftlægemidler (fase I/II).

Se habilitetspolitiken her

Se vejledningen her

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 2.5.2019

DPCG

DSKO skal udpege en repræsentant fra onkologisk afdeling til Styregruppen for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG).

Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 4.4.2019

Medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft og non-melanom hudkræft

DSKO skal udpege 2 speciallæger inden for klinisk onkologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence inden for non-melanom hudkræft.

Se mere i kommissoriet her

Information om habilitetsregler ses her: https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet

Forventninger til tidsforbrug ses her: https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

Interesserede bedes sende en kort motivation og kontaktoplysninger til formand@dsko.org senest 5. marts 2019.

DSKO repræsentant til nystartet PLEURAGRUPPE

Dansk Lungemedicinsk Selskab har taget initiativ til at danne en Pleura-gruppe. Vision er at højne udredning og behandling af pleurasygdomme herunder empyem, pneumothorax, maligne pleuraeffusioner og mistænkt malignitet (både mesotheliom og andre cancere).

Der skal laves fælles instrukser og planer for forskningsindsatser.

Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 19.2.2019

Osteonekrose

Hvis du interesserer dig for osteonekrose og sammenhængen til bisfosfonater og denosumab, så er der mulighed for at indgå i et arbejde i Sundhedsstyrelsen. Formålet er at klarlægge problemet og lave en formidlingsindsats om mulighederne for forebyggelse.

Første møde er i Sundhedsstyrelsen 29.1.2019 kl 15.

Nærmere oplysninger og interessetilkendegivelse snarest: formand@dsko.org

Non-melanom hudkræft, arbejdsgruppe

DSKO søger et par onkologer til en multidisciplinær arbejdsgruppe. Gruppen skal afklare, om og i så fald hvordan, der kan etablere en DMCG for denne cancertype.

Det vil være naturligt, at både den medicinske behandling og stråleterapi er repræsenteret, ligesom der gerne må være geografisk balance.

Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 7. februar 2019.