Arkiv for Ledige poster kategorien

DSKO skal udpege ny forfatter til pro.medicin.dk

DSKO skal udpege en forfatter til Pro.medicin.dk til afsnittet om Endokrin terapi, samt tilhørende underafsnit.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 24/3

Nedenfor her, er et link til afsnittet, samt de tilhørende lægemiddelgrupper:

https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318674

I nedenstående link finder I lidt yderligere information om arbejdet som forfatter på pro.medicin.dk

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/52

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/53#a000

Udpegning – opdatering af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

DSKO skal udpege 2 repræsentanter til opdatering af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft.

Ansøgning sendes til formand@dsko.org senest 25/3

Se NKR for prostatakræft her

Se skriftlig beskrivelse af opdateringsprocessen her

Se PICO NKR rehabilitering af patienter med prostatakræft her

Se Udpegningsbrev NKR arbejdsgruppe for prostatakræft her

Genopslag – “Call for interest” – Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler

Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler vedr. medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til IVD
EU Kommissionen har offentliggjort ansøgningsskemaerne til ekspertpaneler for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik jf. de nye EU forordninger.
Ekspertpanelerne skal give konsistent videnskabelig, teknisk og/eller klinisk rådgivning om implementering af forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Det er altså en mulighed for at få dansk repræsentation i dette arbejde, som giver mulighed for at have indflydelse på vurderingen af specifikke høj-risiko medicinsk udstyr før de kommer på markedet, ligesom ekspertpanelerne vil blive involveret i andre opgaver som bidrager til udviklingen af fælles specifikationer til klinisk vurdering af udstyrskategorier, vejledende dokumenter eller standarder.

Der skal nedsættes 11 ekspertpaneler, fordelt som følgende:

(1) Orthopaedics, traumatology, rehabilitation, rheumatology;

(2) Circulatory system;

(3) Neurology;

(4) Respiratory system, anaesthesiology, intensive care;

(5) Endocrinology and diabetes;

(6) General and plastic surgery and dentistry;

(7) Obstetrics and gynaecology, including reproductive medicine;

(8) Gastroenterology and hepatology;

(9) Nephrology and urology;

(10) Ophthalmology;

(11) In-vitro diagnostic medical devices (IVD).

Derudover skal der nedsættes et overordnet screeningspanel, som skal gennemgå alle forespørgsler og visitere dem til de rigtige ekspertpaneler.

Ekspertpanelerne kan efter aftale med Kommissionen oprette permanente eller ad-hoc undergrupper, der er betroet specifikke opgaver og sammensat af et vist antal af dets medlemmer.

Kommissionen håber på, at man kan rekruttere 246 eksperter til at dække de 11 (12) ekspertgrupper, og derudover få en central liste på 1000 eksperter som man kan trække ind i task forces ad hoc efter behov, samt til at afløse i ekspertpanelerne hvis et medlem stopper.

Til at starte med vil Kommissionen kompensere for den tid man bruger i et ekspertpanel, men på sigt er det meningen at de skal finansieres gennem gebyrer (I kan se nærmere herom i vedhæftede Implementing Act).

Fristen for at ansøge om at blive en del af et ekspertpanel er den 24. November 2019.

Link til ansøgningsskemaer:

https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-expert-panels-medical-devices-and-vitro-diagnostic-medical-devices_en  Her står der også noget om habilitetskrav mv.

Læs Implementing Act her

Udpegning til IRF’s specialistgruppe

Udpegning til IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Kønshormoner

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 22/1 2020

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi anmodes om at udpege 1 repræsentant til specialistgruppen med henblik på opdatering af hovedterapigruppen Kønshormoner, herunder baggrundsnotat Hormonal Antikonception og baggrundsnotat Hormonbehandling i klimakterie og menopause

Læs mere her

Læs kommissoriet her

DSKO skal udpege en repræsentant for medicinsk onkologi til UEMS

DSKO skal udpege en repræsentant for medicinsk onkologi til European Union for Medical Specialists (UEMS).

Repræsentantens primære rolle er observatør af, at det der foregår på EU plan ikke stikker af fra "den danske model". Arbejdsmængden er begrænset - og afhængig af engagement. Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 1/12 2019.

Lægeforeningen er medlem af UEMS - sammenslutningen af speciallæger i Europa.

Du kan finde information om UEMS på deres hjemmeside: www.uems.eu , hvor der også er link til de forskellige specialistsektioners hjemmesider.

Læs også UEMS’ statutter og "Rules of procedures" for UEMS' sektioner og boards. Explanatory Notes, som er et uddybende notat om UEMS struktur, er også informativt.

FAS afholder hvert år et møde for alle danske repræsentanter i UEMS-regi. I tilknytning til mødet tilbydes desuden et “introduktionskursus”, specielt for nyvalgte, hvor det formelle grundlag for UEMS’ arbejde gennemgås.

Mødet afholdes normalt i januar måned. Mødet i 2019 blev afholdt tirsdag den 15. januar 2019, og du kan finde program og oplæg fra årsmødet på hjemmesiden (https://www.laeger.dk/uems)
Dato for 2020-mødet er fastlagt til onsdag den 15. januar fra kl. 15.30-19. Intro-kursus for nye repræsentanter fra kl. 13.00.

På FAS' hjemmeside: https://www.laeger.dk/uems kan du også læse om det økonomiske tilskud, som ydes til sektionens deltagelse i UEMS-møder.
Der er også information om udpegningsprocedure, samt en oversigt over alle danske UEMS-repræsentanter (listen opdateres jævnligt).

Stillingsopslag – Hovedkursusleder

4-årig stilling som Hovedkursusleder i Klinisk Onkologi

DSKO skal udpege en ny Hovedkursusleder for H-kurserne.

Rollen som hovedkursusleder 
Hovedkursuslederen er det primære bindeled mellem Sundhedsstyrelsen og Specialeselskaberne vedrørende de specialespecifikke kurser – både i forhold til det faglige indhold og den praktiske administration heraf.
Hovedkursuslederen udpeges af og indstilles til Sundhedsstyrelsen af det videnskabelige selskab til varetagelse af funktionen. Hovedkursuslederen forventes at varetage en række funktioner forbundet med afviklingen og planlægningen af de specialespecifikke kurser. Således vil hovedkursuslederen igennem sit virke opnå en stor berøringsflade med mange samarbejdspartnere samt varetage en række administrative opgaver.

Se yderligere om arbejdet på:
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
Især under punktet ’Håndbog for hoved- og delkursusledere’.

Send en kort motiveret ansøgning og CV med fokus på uddannelsesmæssige kvalifikationer til formand for uddannelsesrådet Eva Soelberg Vadstrup på Eva.Maria.Soelberg.Vadstrup@regionh.dk senest 21. oktober 2019

Indstilling af medlemmer til Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

Indstilling af medlemmer til Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

LVS skal indstille 15 personer til en arbejdsgruppe vedr. klinisk anvendelse af helgenomsekventering.
Herefter udvælger Nationalt Genom Center 5 medlemmer og 5 suppleanter.

De ønskede kompetencer er:

  • Medlemmer, der indstilles til arbejdsgruppen, forventes at have omfattende klinisk erfaring med brug af omfattende genetiske test til diagnostik af sygdomme, hvor den genetiske komponent er væsentlig for patientbehandlingen
  • Medlemmer bør rekrutteres fra kliniske afdelinger, der har ansvar for behandling af patientgrupper, der forventes at have behov for adgang til helgenomsekventering. Det kan være fra afdelinger, som i dag benytter helgenomsekventering, exomsekventering eller større paneler i patientbehandlingen
  • Det anbefales at indstille speciallæger på overlæge-niveau, der i det daglige kliniske arbejde har det lægefaglige ansvar for behandling af de pågældende specifikke patientgrupper

Det fremgår af udpegningsbrevet, at man anser følgende områder for særligt relevante:  onkologi, pædiatri, klinisk genetik, kardiologi, psykiatri, endokrinologi, hæmatologi, infektionssygdomme og neurologi.
LVS læser det sådan, at der også kan indstilles personer fra andre områder.

Hvis man indstiller mere end én person fra et selskab, må man gerne have geografisk/afdelingsmæssig spredning i tankerne.

Procedurer for arbejdsgruppen er beskrevet i vedhæftede kommissorium.

Såfremt LVS modtager mere end 15 forslag fra selskaberne, træffer LVS’ bestyrelse beslutning om, hvem der indstilles fra LVS til arbejdsgruppen.

Ansøgning skal indeholde et kort CV og en begrundelse. Indstillinger uden CV og begrundelse kan ikke tages i betragtning.

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 22/10 2019.

 

Læs kommissoriet her

Læs udpegningsbrevet her

“Call for interest” – Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler

Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler vedr. medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til IVD
EU Kommissionen har offentliggjort ansøgningsskemaerne til ekspertpaneler for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik jf. de nye EU forordninger.
Ekspertpanelerne skal give konsistent videnskabelig, teknisk og/eller klinisk rådgivning om implementering af forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Det er altså en mulighed for at få dansk repræsentation i dette arbejde, som giver mulighed for at have indflydelse på vurderingen af specifikke høj-risiko medicinsk udstyr før de kommer på markedet, ligesom ekspertpanelerne vil blive involveret i andre opgaver som bidrager til udviklingen af fælles specifikationer til klinisk vurdering af udstyrskategorier, vejledende dokumenter eller standarder.

Der skal nedsættes 11 ekspertpaneler, fordelt som følgende:

(1) Orthopaedics, traumatology, rehabilitation, rheumatology;

(2) Circulatory system;

(3) Neurology;

(4) Respiratory system, anaesthesiology, intensive care;

(5) Endocrinology and diabetes;

(6) General and plastic surgery and dentistry;

(7) Obstetrics and gynaecology, including reproductive medicine;

(8) Gastroenterology and hepatology;

(9) Nephrology and urology;

(10) Ophthalmology;

(11) In-vitro diagnostic medical devices (IVD).

Derudover skal der nedsættes et overordnet screeningspanel, som skal gennemgå alle forespørgsler og visitere dem til de rigtige ekspertpaneler.

Ekspertpanelerne kan efter aftale med Kommissionen oprette permanente eller ad-hoc undergrupper, der er betroet specifikke opgaver og sammensat af et vist antal af dets medlemmer.

Kommissionen håber på, at man kan rekruttere 246 eksperter til at dække de 11 (12) ekspertgrupper, og derudover få en central liste på 1000 eksperter som man kan trække ind i task forces ad hoc efter behov, samt til at afløse i ekspertpanelerne hvis et medlem stopper.

Til at starte med vil Kommissionen kompensere for den tid man bruger i et ekspertpanel, men på sigt er det meningen at de skal finansieres gennem gebyrer (I kan se nærmere herom i vedhæftede Implementing Act).

Fristen for at ansøge om at blive en del af et ekspertpanel er den 24. November 2019.

Link til ansøgningsskemaer:

https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-expert-panels-medical-devices-and-vitro-diagnostic-medical-devices_en  Her står der også noget om habilitetskrav mv.

Læs Implementing Act her

Ny Hovedkursusleder i Klinisk Onkologi

DSKO skal udpege en ny Hovedkursusleder for H-kurserne. Se yderligere om arbejdet på:

https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser

Især under punktet ’Håndbog for hoved- og delkursusledere’.

Send en kort motiveret ansøgning og CV med fokus på uddannelsesmæssige kvalifikationer til formand for uddannelsesrådet Eva Soelberg Vadstrup på Eva.Maria.Soelberg.Vadstrup@regionh.dk senest 3. oktober 2019

Styrelsen for Patientklager rekrutterer nye sagkyndige lægekonsulenter

På foranledning af Styrelsen for Patientklager gøres der opmærksom på, at styrelsen aktuelt rekrutterer nye sagkyndige lægekonsulenter inden for onkologi. De sagkyndige konsulenter bistår styrelsen med at vurderer, om den givne sundhedsfaglige behandling i sagerne var tilfredsstillende.

Se opslaget her

Obs. kort ansøgningsfrist 27/9